GARANTII TINGIMUSED 

1. ÜLDIST 

1.1. EUDRL OÜ vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantii protseduure, kuid ei teosta seadmetele garantiiremonti.

1.1.1 EUDRL OÜ vahendab tootja garantiid kuni 2 aastat. Peale 2 aastat on tootjagarantii vahendamine kokkuleppeline.

1.2. Garantiihoolduse teostamise aluseks on EUDRL OÜ poolt väljastatud arve/ saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on EUDRL OÜ õigus keelduda tasuta garantiiremondist. 

1.3.Toode tuleb garantiisse või hooldusesindusse viia originaalkomplektsuses (kui komplektis on tehtud muudatusi tuleb sellest teavitada toote andmisel garantiisse).

1.4. Klient kohustub seadme ära viima kolme (3) kuu jooksul arvestades töö valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on EUDRL OÜ-l  õigus seade utiliseerida.

2. GARANTIIAEG 

2.1. Garantiiperiood kehtib üleandmise hetkest, mis on märgitud arve/ saatelehele. 

2.2. Garantiiaja pikkus ja regeerimis- või hooldamisaja kestvus on määratletud maaletooja poolt. Garantiilaiendused, mis toodetele kaasa ostetakse, tuleb kliendil endal registreerida vastavalt kaasaantud juhendile 30 päeva jooksul. Kui seda ei tehta, garantiilaiendus ei kehti. 

Alles on vaja hoida ostuarve ja garantiitalong (nt. Ultimaker), mis toodetega kaasa pannakse, ilma selleta garantii ei kehti. 

3. GARANTII TEOSTAMINE 

3.1. Garantiiremont teostatakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel teostatakse garantiiremont tootjatehase kaudu. 

3.2. Droonidetehnika toimetamine garantiihoolduseks EUDRL‘ele ja tagasi toimub Kliendi kulul. Erandiks on juhud kui seadmele kehtib On-site garantii, sellisel juhul teostatakse garantiiremont seadme paiknemise kohas. EUDRL OÜ katab kõik kulud vigase seadme toimetamisel maaletoojale ja tagasi meie hooldusosakonda. 

3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või paremaga. Kui asendamine ei ole võimalik tagastatakse ostusumma.

4. GARANTII ALLA EI KUULU: 

4.1. Kuluva iseloomuga osad ning pakend ja dokumentatsioon; 

4.2. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired; 

4.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt; 

4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest; 

4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest; 

4.6. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes). 

4.7. 3D Printimis teenused, kõik printitud mudelid. 

5. TARBIJA ÕIGUSED 

5.1 Teil on õigus e-poest tellitud kaubad 14 päeva jooksul vahetada või tagastada. Tagastatav toode peab olema originaalpakendis ja kasutamata. 

5.2 Müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. 

5.3 Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast. 

6. DEFEKTI ILMNEMISEL TEGUTSEGE JÄRGMISELT 

6.1 Leitke toote tšeki.

6.2 Teatake vigatest meie e-mail adressile garantii@3dquality.ee Kirjaltage, kuidas ja millal te leitsite defekti. Kindlasti andke teada tšeki number ja toode seeria number.

6.3 Võimalusel saatke toode defekti pilti.

6.4 Edaspidi kliendiga võetakse ühendust ja nimitatakse konkretse kaupa garantiiremonti teostaja nimi.

NB! Juhul, kui garantiiremonti toodud seadmel ei leita valmistamisprotsessist või kasutatud materjalidest põhjustatud viga, võidakse töö tellijalt nõuda remonditellimuse käsitlustasu kuni  €36.-. Esimese kuue kuu jooksul tarbijale tasu ei rakendata.

NB! EUDRL OÜ ei kohustu tagasi ostma või ümber vahetama töökorras tooteid, mille klient on ostnud või kätte saanud kauplusest. Konkreetse toote tagastamise või vahetamise võimaluse ja tingimused otsustab garantiiosakond.